Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy  Till Adél E.V.  (Cím: 1023 Budapest, Ürömi u. 30-32. Fsz. 4.,  Nyilvántartási szám: 54026795, Adószám: 24887315-2-42) ismertesse Önnel a weboldalai működtetésével, konzultációkkal kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A weboldalak működéséhez,és a szolgáltatások nyújtásához tapadó adatkezelések tekintetében Till Adél E.V. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: info@tilldel.hu

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

1. A www.tilladel.hu weboldalon feltüntetett egyéni konzultációkra jelentkezésre vonatkozó adatkezelés

Adatkezelő egyéni konzultációkra való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www.tilladel.hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. 

Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:

 1. egyéni konzultációra való jelentkezéskor (kapcsolat menü) a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail,  telefonszám, személyes üzenet, számlázási adatok; 

Az egyéni konzultáció esetében kezelt adatait a konzultáció évének végén töröljük.
Az Ön véleményét tartalmazó e-mail tartalmának feldolgozását követően Adatkezelő a véleményt az Ön engedélyével anonim módon teszi közzé weboldalán, míg az e-mailt haladéktalanul törli. 

Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. 

Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján program, egyéb szolgáltatás végét követő 8. év végéig tároljuk. 

2. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Számunkra fontos az Ön személyes és üzleti adatainak biztonsága. Ennek érdekében az Adatkezelő által folytatott adatkezelések során adatokat csak titkosított csatornán keresztül kér be Öntől, minden adatforgalom és kommunikáció titkosított csatornán keresztül történik. Az átadott adatokat Adatkezelő a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett tárolja, így gondoskodva arról, hogy esetleges biztonsági incidens kockázatát a minimálisra legyen. Csak olyan adat bekérése történik, ami ahhoz kell, hogy az adatkezelési célokat Adatkezelő megvalósíthassa.

Adatkezelő a kezelt adatokat szerződéses adatfeldolgozó partnerei, a Dotroll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Telefonszám: (06 1) 432 3232 Web: https://dotroll.com/) által biztosított informatikai rendszerben tárolja az Európai Unióban. 

3. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@tilladel.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség a 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése);
  2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen;
  4. adatai kezelése jogellenesen történt;

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 1. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk), ha:
  1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;
 2. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 3. tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők(21. cikk (2)-(3));
 4. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ügyfelszolgalat@naih.hu)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Jogi nyilatkozat

 

Telefon

+36 20 57 17 826

E-mail

info@tilladel.hu

Cím

1023 Budapest,
Ürömi u.

© Till Adél

Minden jog fenntartva.